Informacje dotyczące składania wniosków, przyznawania stypendiów szkolnych
i ich realizacji od roku szkolnego 2017/2018.


1.    INFORMACJA DLA RODZICÓW i OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH W SZKOLE ZA REALIZACJĘ STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:
    imiennych faktur,
    imiennych rachunków,
    imiennych biletów miesięcznych,
    imiennych dowodów wpłat (KP).

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia,  (sprzedaży), numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji. 

2.    Termin przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:
    od 01 września do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów;  
    od 01 września do 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

3.    Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest:
A.    Uczeń / słuchacz:
    uczeń szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacz kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
    wychowanek publicznego i niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
    uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

B.    Uczeń / słuchacz, który pochodzi z rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 514,00 zł netto / osobę (w przypadku utraty dochodu należy wziąć pod uwagę dochody z miesiąca, w którym wniosek został złożony);

C.    Uczeń / słuchacz zamieszkały w Gorzowie Wlkp. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń / słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje:
    bezrobocie,
    niepełnosprawność,
    ciężka lub długotrwała choroba,
    wielodzietność,
    brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
    alkoholizm lub narkomania,
    a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne przyznawane jest na:
    wniosek rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia;
    wniosek pełnoletniego ucznia;
    wniosek dyrektora szkoły;
    świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

4.    Wymagane dokumenty:
    Zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, w tym odpowiednio:
a.    osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia - zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
b.    osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne - odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc,
c.    osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej,
d.    osoby prowadzące własną działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, e. osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej - zaświadczenie lub decyzja o przyznanym zasiłku z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Walczaka 42,
e.    osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego - decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
f.    osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych,
g.    osoby pobierające świadczenia rodzinne - zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Teatralna 26 o przyznanych świadczeniach,
h.    osoby otrzymujące alimenty - przekazy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów, wyroki sądowe, mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
i.    osoby bez dochodu - własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie,
j.    oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowa o dzieło, umowa zlecenia i inne nie wymienione wyżej),
k.    w przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia złożenia wniosku.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zaświadczenie wystawione przez GCPR ul. Walczaka 42).
    Zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 ze zm.), zmieniającą ustawę o systemie oświaty w art. 90 n, wszystkie dokumenty, potwierdzające osiągany dochód mogą być złożone w formie oświadczenia. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dołączone do wniosku kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

5.    Realizacja przyznanego stypendium następuje poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji rachunków, faktur, dowodów wpłaty (KP), dotyczących danego roku szkolnego, na który stypendium zostało przyznane.

6.    Wykaz wydatków kwalifikujących się do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego:
    podręczniki – dotyczy uczniów nie objętych dotacją podręcznikową np. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
    zeszyty, przybory szkolne (piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, papier kancelaryjny, nożyczki, przybory geometryczne, taśma klejąca, plastelina, modelina itp.),
    słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, geograficzne, lektury szkolne,
    tornister, plecak,
    przybory do nauki zawodu,
    tusze do drukarek,
    pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
    multimedialne programy edukacyjne, komputer, oprogramowanie, części do komputera. Ponadto przyznane stypendium szkolne można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi zajęciami, tj.:
     zajęcia wyrównawcze,
    nauka języków obcych,
    zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie,
    kółka zainteresowań itp.,
które wykraczają poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych, realizowanych poza szkołą.
Akceptowaną formą pomocy materialnej dla uczniów jest także pokrycie kosztów, związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów), w szczególności:
    opłaty za naukę (czesne),
    zakwaterowanie w bursie, internacie,
    transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.
 
Refundacji podlegają również koszty związane z:
    uczestnictwem dziecka w organizowanym przez szkołę wyjeździe do kina, teatru,
    lub koszt wycieczki klasowej, biwaku, zielonej szkoły.

Obuwie i odzież może stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na zajęcia wychowania fizycznego t.j.: dres, spodenki sportowe, adidasy, tenisówki, koszulka sportowa).

UWAGA! Zakup codziennej odzieży lub obuwia (np. kurtka, płaszcz, rękawiczki, czapka, buty, kapcie, klapki, koszula, sweter, bluzka, spódnica, sukienka, tunika, rajstopy, spodnie jeans, garnitur, bielizna) nie będzie akceptowany ani refundowany.

PODSTAWA PRAWNA:
    Ustawa o systemie oświaty – Rozdział 8a – Pomoc materialna dla uczniów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), ustawa o pomocy społecznej, art. 8 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058),
    ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 6 ust. 2 pkt. 2 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518),
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.),
    uchwała Nr LI/557/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.,
    Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 935 ze zm.).