PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Pedagog szkolny

p.Janina Szwaluk

Psycholog szkolny

p.Julia Chomska

poniedziałek:    

wtorek:

środa:

czwartek:

piątek:

8:00-13:00

9:30-12:00

11:00-16:00

11:00-13:15

10:00-15:15

8:00-11:00

13:00-15:30

12:00-16:00

---

---

 

Najważniejsze zadania pedagoga szkolnego:

 • Dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 • Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów. Kontrola uczniów drugorocznych.
 • Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.
 • Realizacja programów: "Zdrowa i bezpieczna szkoła", "Szkoła bez przemocy", "Lepiej zapobiegać niż karać"
 • Prowadzenie profilaktyki uzależnień.
 • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.
 • Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego.
 • Prowadzenie poradnictwa dla rodziców.
 • Organizowanie pomocy materialnej i opieki dla uczniów opuszczonych, osieroconych, z rodzin wielodzietnych, z rodzin zastępczych, z rodzin patologicznych.
 • Udzielanie pomocy:
 • w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 • w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
 • w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami,
 • uczniom wybitnie uzdolnionym.

 

Współpraca z:

 • nauczycielami i wychowawcami,
 • pielęgniarką szkolną,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Sądem Rodzinnym,
 • Kuratorem Sądowym,
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
 • Policją,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.